كىرىش
قوشۇش
S-2241144
(
)
:clap::clap::clap::clap::clap:
?S-2037698
(
)
ئۇسۇللۇق ناخشىلارنى كۆپرەك يوللاڭلار :ok_hand:
S-2186719
(
)
دىيەزى چىڭدائۇرۇنلاغان ئۇسۇلۇق ناخلارنى كۇپرەك يۇلساڭلار جاپاچەكتڭلار
qeq@k?
(
)
ئۇسسۇللۇق ناخشىلارنى كۆپەرەك يوللاڭلا